Korištenje građe i posudba

Da biste ostvarili pravo na posudbu knjiga, morate biti članovi Knjižnice.

Korisnici su dužni koristiti knjižničnu građu u skladu s propisima o zaštiti autorskih prava.

Knjige, posebni otisci, ocjenski radovi i AV-građa

Pravila posudbe

 • studenti FFZG-a
  • studenti jedne ili dvije studijske grupe - 6 jedinica građe na 14 dana (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2 puta po 14 dana) - no, ako se u međuvremenu posuđena građa rezervira, posuđenu građu je potrebno vratiti ako je prošlo 14 dana od datuma posudbe
  • studenti tri ili više studijskih grupa - 12 jedinica građe na 14 dana (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2 puta po 14 dana) - no, ako se u međuvremenu posuđena građa rezervira, posuđenu građu je potrebno vratiti ako je prošlo 14 dana od datuma posudbe
 • zaposlenici FFZG-a
  • 30 jedinica građe na 180 dana (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2 puta po 180 dana) - no, ako se u međuvremenu posuđena građa rezervira, posuđenu građu je potrebno vratiti ako je prošlo 30 dana od datuma posudbe
 • vanjski suradnici FFZG-a
  • 12 jedinica građe na 90 dana (bez mogućnosti produženja) - no, ako se u međuvremenu posuđena građa rezervira, posuđenu građu je potrebno vratiti ako je prošlo 30 dana od datuma posudbe
 • počasni članovi
  • 15 jedinica građe na 180 dana (uz mogućnost produživanja roka posudbe 2 puta po 180 dana) - no, ako se u međuvremenu posuđena građa rezervira, posuđenu građu je potrebno vratiti ako je prošlo 30 dana od datuma posudbe
 • vanjski korisnici

Produživanje roka posudbe

Produživanje se može obaviti telefonom (informacijski pultovi), e-mailom te putem javnog kataloga. Na stranicama kataloga, možete se prijaviti u svoje osobne stranice pomoću korisničkih podataka iz sustava AAI@EduHr. Čim se prijavite, nudi se mogućnost da produžite rok posudbe. Treba samo kliknuti na "Produži rok posudbe" ili "Renew" pokraj naslova za koji želite produžiti rok posudbe.

 

Knjige u otvorenom pristupu

Mogu se samostalno koristiti u čitaonicama te posuditi na svim pultovima i na jedinicama za samozaduživanje, koje se nalaze pored informacijskih pultova na svakome katu.

 

Građa iz Zatvorenog spremišta

Korisnici mogu naručivati građu iz Zatvorenog spremišta cijeli radni dan Knjižnice, na svim info-pultovima. Naručena građa iz Zatvorenog spremišta se isporučuje na info-pult u prizemlju Knjižnice.  Naručena građa se isporučuju od 8:30 do 15h. Rok isporuke časopisa je 30 min, a knjiga, ocjenskih radova i separata 60 min.

Sve narudžbe koje su zaprimljene iza 15h, dostavljaju se na početku sljedećeg radnog dana na info-pult u prizemlju Knjižnice.

Subotom se naručena građa dostavlja od 9:30 do 13:30h. Sve narudžbe građe iza 13:30h dostavljaju se u ponedjeljak na Središnji info-pult u prizemlju Knjižnice.

Vraćanje posuđene građe

Članovi su dužni vraćati posuđenu građu na vrijeme. U slučaju prekoračenja roka posudbe, članu će se onemogućiti daljnja posudba građe.

Studenti su dužni vratiti posuđenu građu prije upisa u sljedeću akademsku godinu. Studentu se ne može izdati svjedodžba ili diploma dok ne vrati svu posuđenu građu.

Zaposlenici FFZG-a dužni su prije odlaska u mirovinu ili pri prekidu radnog odnosa vratiti svu zaduženu građu.

Rezervacije

Rezervirati se može samo građa koja se može posuditi izvan Knjižnice, a trenutno su svi primjerci naslova posuđeni.

Ne može se rezervirati:

 • naslov ako je barem jedan primjerak dostupan za posudbu,
 • građa koja se ne može posuditi (referentna građa, označena crvenom naljepnicom, časopisi, stara i rijetka građa).

Korisnik može istovremeno rezervirati dvostruko više primjeraka građe od maksimalnog broja primjeraka koje može posuditi:

 • studenti 1 ili 2 studijske grupe - 12 primjeraka građe
 • studenti 3 ili više studijskih grupa - 24 primjeraka građe
 • zaposlenici - 60 primjeraka građe
 • vanjski suradnici - 24 primjeraka građe
 • počasni članovi - 30 primjeraka građe

Rezeracije se obavljaju:

 • osobno na informacijskim pultovima
 • telefonom
 • elektroničkom poštom
 • preko sučelja javnog kataloga

Ako je više korisnika rezerviralo isti naslov, prednost ima korisnik koji je građu rezervirao ranije.

Obavijest o dostupnosti rezerviranog naslova, korisnik dobiva putem e-maila. Rezervirani naslov, nakon obavijesti putem e-maila, čeka korisnika dva radna dana.

Građa koja se ne posuđuje

Građa koja se ne posuđuje, može se koristiti iskuljučivo u prostorima Knjižnice te po potrebi fotokopirati.

 • referentna građa (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi, bibliografije...)
 • odabrani primjerci ostale građe, odn. primjerci označeni crvenim naljepnicama s natpisom ZA RAD U ČITAONICI
 • časopisi
 • stara i rijetka građa

Časopisi

Časopisi se ne mogu posuditi, već se koriste u čitaonicama, a članci se mogu i fotokopirati. Isto tako, možete se koristiti našom uslugom Skeniranja na zahtjev.

Časopisi se nalaze na tri lokacije:

1. Izložba časopisa u prizemlju
U čitaonici časopisa u prizemlju nalaze se tri zadnja godišta časopisa. Popis naslova časopisa u Zbirci časopisa možete naći ovdje.

2. Časopisi iz Zatvorenog spremišta
Starija godišta časopisa koja se nalaze u Zatvorenom spremištu mogu se naručiti na bilo kojem pultu, a podižu se na Središnjem informacijskom pultu u prizemlju.

3. Časopisi kao dio zbirke
Određeni broj naslova časopisa, odn. određeni broj sveščića određenih naslova časopisa, nalazi se u zbirkama. Popis možete vidjeti ovdje.

Građa Zbirke za staru i rijetku građu RARA

Građa iz zbirke RARA koristi se isključivo u prostoru/čitaonici zbirke u radnom vremenu za korisnike.

Elektronička građa

Elektroničkoj građi, kojoj Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu ima pristup, možete pristupiti s računala na Fakultetu ili s računala van Fakulteta.

Da biste mogli pristupiti elektroničnoj građi s računala van Fakulteta morate imati AAI@EduHr elektronički identitet s Filozofskog fakulteta u Zagrebu pomoću kojih korisničkih podataka se prijavljujete u zbirke elektroničke građe.

AAI@EduHr elektronički identitet na Filozofskom fakultetu u Zagrebu mogu dobiti isključivo studenti i djelatnici Fakulteta u Službi za informatiku.