Kontakt

Voditeljica zbirke: Ivana Kukić
tel. 01/409-2246
e-mail: ikukic@m.ffzg.hr
soba: 1.4.

Lokacija zbirke

1. kat, oznaka: BC

Matični odsjek

Odsjek za psihologiju

Srodne zbirke

Sociologija

Pedagogija

Odabrane baze

Ostale baze za psihologiju

vidi i: baze za sva područja

BCPSIHOLOGIJA
BC00Referentna zbirka psihologije
BC01Psihologija općenito
BC01.11Percepcija
BC01.12Kognicija
BC01.13Inteligencija
BC01.14Motivacija i emocije
BC01.21Individualne razlike. Kulturalna psihologija
BC01.22Psihologija životinja
BC01.23Evolucijska psihologija
BC01.3Popularna psihologija
BC01.4Psihologija kao struka
BC02Povijest psihologije
BC03Psihometrija
BC04Biološka psihologija
BC04.1Anatomija i fiziologija
BC04.2Genetika
BC05Razvojna psihologija
BC05.1Psihologija djetinjstva i adolescencije
BC05.2Psihologija odraslih i starenje
BC06Socijalna psihologija
BC07Psihologija ličnosti
BC07.1Psihologija ličnosti – teorije i istraživanja
BC07.2Psihologija ličnosti – crte i stanja ličnosti
BC08Klinička psihologija
BC08.01Psihički poremećaji
BC08.02Terapije i intervencije
BC08.03Dječja klinička psihologija
BC08.04Psihologija osoba s posebnim potrebama
BC08.05Klinička neuropsihologija i neurologija
BC08.06Zdravstvena psihologija
BC08.07Nasilje
BC08.08Ovisnosti
BC08.09Psihosocijalne intervencije
BC09Školska psihologija
BC10Industrijska i organizacijska psihologija
BC11Psihologija potrošnje. Marketing
BC12Inžinjerska i ekološka psihologija
BC12.1Ergonomija
BC12.2Ekološka psihologija
BC13Psihologija religioznosti
BC14Psihologija sporta
BC15Vojna psihologija
BC16Forenzička psihologija